Ahma-Valkeinen, Sulkava

Sulkavan ja Savonlinnan rajamailla Lohikosken valtionmaalla on yhä muutamia hienoja suojelemattomia vanhojen metsien laikkuja. Esimerkkikohteeksi niistä valikoitui Ahma-Valkeisen ja Suuren Ahmalammen väliselle kannakselle sijoittuva, reilusti yli 100-vuotias luonnonmetsä.

Ahma-Valkeisen kaakkoispuolen rinteellä on erirakenteista, nykymetsätalouden koskematonta metsää, jonka vanhat männyt ovat pitkälti yli 150-vuotiaita. Rinteiden lahopuustoinen kuusimetsä vaihettuu lakialueen karuun kalliomännikköön. Suuren Ahmalammen etelärannan metsä on kuusivaltainen ja hyvin järeäpuustoinen. Lahopuun määrä vaihtelee metsän sisällä kuten luonnonmetsissä yleensäkin. Näiden kahden osan väliin jää kallioinen kuivahkon kankaan mäntyvaltainen vanha metsä. Alue täyttää METSO-kriteerit laajalti luokassa I.

Lampien välisiin metsiin kohdistuu metsänkäyttöilmoitus avohakkuusta. Järeydestä kertoo se, että hakattavan puuston keskiläpimitaksi on merkitty jopa 38 senttiä. Jylhän Ahma-Valkeisen länsirantaan aiemmissa hakkuissa säästetty, kilpikaarnamäntyjen täplittämä 0,5 hehtaarin laajuinen vanha kuusikko avohakattiin jo aiemmin vuonna 2020.

Kohteelle on tehty maastovisiitit marraskuussa 2020 ja toukokuussa 2021. Käyntien yhteydessä on dokumentoitu 11 vaarantuneen, 2 silmälläpidettävän ja 1 muun vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymää.

Pinta-ala 7 ha

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita