Entinen varuskunta-alue, Keuruu

Keuruun varuskunta lakkautettiin vuoden 2015 alussa. Lakkauttamisen jälkeen laajalle vanhojen met-sien alueelle tehtiin pitkällisen kiistelyn jälkeen suojelupäätös, jonka ulkopuolelle jäi kuitenkin runsaasti METSO-kriteerit täyttäneitä metsiä.

Pinta-ala 42 ha

Keuruun varuskunta lakkautettiin vuoden 2015 alussa. Lakkauttamisen jälkeen laajalle vanhojen metsien alueelle tehtiin pitkällisen kiistelyn jälkeen suojelupäätös, jonka ulkopuolelle jäi kuitenkin runsaasti METSO-kriteerit täyttäneitä metsiä.

Tehdyt selvitykset kattoivat vain osan arvokkaasta alueesta. Entisen varuskunnan vanhoissa metsissä on hyvin runsas linnusto uhanalaisine lajeineen ja myös elinvoimainen liito-oravapopulaatio. Metsähallituksen teettämän kääpäselvityksen mukaan ”alueen arvoa lisää sen sijainti läntisessä Keski-Suomessa, missä suojelualueita on hyvin vähän. Ilmeisesti ainoa vastaava suojeltu metsäalue Keuruulla on Raiskin yksityinen luonnonsuojelu-alue, joka on saanut kääpäkartoituksessa saman indikaattoripistearvon kuin entisen varuskunnan alue.”

Tällaisia laajoja arvokohteita valtion mailla onkin läntisessä Suomessa todella harvassa, ja niiden luontoarvot tulisi turvata kokonaisuutena, ei luontokohteiden tilkkutäkkinä. Suojelupäätöksen jälkeen alueella on avoha-kattu noin 80 hehtaaria vanhapuustoisia, lajistollisesti arvokkaaksi todettuihin kohteisiin rajautuneita metsiä. Tähän raporttiin on sisällytetty arvokkaimmat yhä säilyneet osat, jotka täyttävät METSO-kriteerit pääosin luokassa II.  Enimmäkseen kuusivaltaisissa metsissä lehtipuustoa, kuten koivua ja haapaa, on monin paikoin runsaasti. Kohteet yhdistävät hajanaisen suojeluverkoston osia toisiinsa ja merkittävä osa niistä sijoittuu myös ahkerassa käytössä olevan kuntoilureitin varrelle.

Alueelle ollaan laatimassa yleiskaavaa. Monimuotoisuuden kannalta suuri huoli kohdistuu Keurusselän pitkään, rakentamattomaan rantaviivaan. Luonnolle ja virkistyskäytölle erittäin arvokkaat rantametsät valtion tulisi osoittaa täydentämään järven lähes olematonta suojelualueverkostoa ja tukemaan virkistyskäyttöä.

Jäljellä olevilla suojelemattomilla arvokohteilla on vuosilta 2015–2020 havaintoja 41 vaarantuneen, 2 alueellisesti uhanalaisen, 8 silmälläpidettävän ja 7 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymästä sekä useista uhan-alaisista metsien lintulajeista.

Karttalinkki karttapaikkaan

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita