Furumossen, Loviisa

Loviisan Furumossenilla on laajojen avohakkuiden keskellä vanhoja ja varttuneita kuusimetsiä. Esimerk-kikohde kattaa vain hakkuuilmoitusten kohteena olevat osat. Vanhoista harvennushakkuista ja ojituksis-ta huolimatta ne ovat edelleen suojelullisesti arvokkaita

Pinta-ala 9,8 ha

Loviisan Furumossenilla on laajojen avohakkuiden keskellä vanhoja ja varttuneita kuusimetsiä. Esimerkkikohde kattaa vain hakkuuilmoitusten kohteena olevat osat. Vanhoista harvennushakkuista ja ojituksista huolimatta ne ovat edelleen suojelullisesti arvokkaita ja täyttävät METSO- I ja II- kriteerit. Näissä erirakenteisissa kuusimetsissä on paikoin erittäin runsaasti lahopuuta. Kuusikot kätkevät sisäänsä sekä reheviä, suurta tervaleppää kasvavia osia että karumpia, suurten kivien kirjomia sammalkuusikoita.

Kohteelle toukokuussa 2020 tehdyllä maastokäynnillä havaittiin 71 erittäin uhanalaisen ja erityisesti suojeltavan lahokaviosammalen, 1 alueellisesti uhanalaisen ja 10 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymää.

Karttalinkki karttapaikkaan

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita