Haapajärven varikko, Haapajärvi

Kohde on läntinen osa Haapajärven varikon alueella säilyneestä laajasta luontoarvokokonaisuudesta. Rajaukselle on vuonna 2020 ilmoitettu metsänkäyttöilmoitusten mukaan noin 65 hehtaarin hakkuut.

Pinta-ala 79,5 ha

Kohde on läntinen osa Haapajärven varikon alueella säilyneestä laajasta luontoarvokokonaisuudesta. Rajaukselle on vuonna 2020 ilmoitettu metsänkäyttöilmoitusten mukaan noin 65 hehtaarin hakkuut. Hakkuita on suunnitteilla myös metsään, joka vielä vuonna 2019 oli luontokohteena Metsähallituksen alue-ekologisessa suunnitelmassa. Nykyinen luontokohdeverkosto ei ole julkinen, joten sitä ei ole voitu kohteen kartalla esittää.

Kohteella on monenlaisia vanhoja metsiä yhtenäisenä kokonaisuutena. Tuoreen ja lehtomaisen kankaan kuusivaltaisiin metsiin limittyy vesitaloudeltaan luonnontilaisia ja sen kaltaisia korpia. Karuilla kalliomäillä vallitsevat puolestaan vanhapuustoiset männiköt, joissa kasvaa myös kilpikaarnaisia petäjiä. Monimuotoisuudelle arvokasta haapaa kasvaa alueella yleisesti, pienialaisesti jopa pääpuulajina. Puusto on vanhaa, mutta lahopuun määrä vielä paikoin niukka. Suunniteltu hakkuualue täyttää METSO-kriteerit laajalti luokissa I ja II.

Kohteelle elokuussa 2020 tehdyn maastokäynnin yhteydessä rajaukselta havaittiin 10 erittäin uhanalaisen, 76 vaarantuneen, 47 silmälläpidettävän ja 9 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymää. Lisäksi havaittiin erittäin uhanalainen hömötiainen ja aihkimännystä silmälläpidettävän kanahaukan pesä. Punaisen kirjan lajeja on todettu yhteensä 17.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita