Haarikko, Savonlinna

Haarikon kansallispuistoesityksestäkin tutuksi tulleet metsät kuuluvat entiseen Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusmetsään. Itäosastaan ne kytkeytyvät puustoisten soiden kautta Salmilamminvuoren-Kylmävuoren suojelualueeseen.

Alueen ytimenä ovat Haarikonmäen Haarikko-järveen laskevassa rinteessä kasvavat METSO I -kriteeriluokan luonnonmetsät. Ylärinteessä on vanhaa ja varttunutta kuusimetsää, jossa on vanhan myrskytuhon jäljiltä erittäin runsaasti osin jo sammaloitunutta kuusilahopuuta. Syntyneissä valoaukoissa on nousemassa uusi lehtipuuvaltainen puusukupolvi.

Sekapuuna kuviolla on joitain haapoja ja vanhoja ylispuumäntyjä. Metsä on ollut täysin erirakenteinen, mutta sitä on ennakkoraivattu suunniteltua avohakkuuta varten muutama vuosi sitten. Ennakkoraivaus on osunut myös märkään, luonnontilaiseen koivuvaltaiseen korpeen.

Lähempänä järveä metsän pohjois- ja eteläosat muuttuvat kilpikaarnaiseksi kalliomänniköksi, mutta niiden välissä on lehtomainen, tukkikokoisten metsälehmusten kirjoma upea sekametsä.

Rajauksen itäosan kapealla erillisellä suikaleella korkean jyrkänteen ja tien välissä virtaa puro tai noro pääosin luonnonuomassaan. Alajuoksulla puro levittäytyy sanikkaisia kasvavaan notkelmaan. Puroa reunustavat metsät on nekin ennakkoraivattu puroa myöten tulevaa hakkuuta varten.

Kohteen lajistoa ei ole selvitetty, mutta toukokuussa 2021 ydinalueelle kohdistetulla kartoituskäynnillä tehtiin useita havaintoja metsosta sekä vaarantuneesta aarnisammalesta. Aiempia havaintoja on myös liito-oravasta.

Pinta-ala 18 ha

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita