Häädetkeidas, Parkano

Häädetkeitaan luonnonpuiston ja Natura-alueen eteläpuolella on säästynyt laajalti metsiä ja soita, joi-den luontoarvot rinnastuvat jo suojeltuihin alueisiin. Aiemmin Luonnonvarakeskuksen hallinnassa ollut alue on osa laajempaa kokonaisuutta, joka rajautuu suoraan suojelualueeseen ja luonnonpuistoon ol-len sen luontainen jatke. Ympäristöjärjestöt ovat esittäneet tämän Länsi-Suomessa poikkeuksellisen yhtenäisen ja luonnontilaisen kokonaisuuden suojelua useaan otteeseen vuosien saatossa.

Pinta-ala 55 ha

Häädetkeitaan luonnonpuiston ja Natura-alueen eteläpuolella on säästynyt laajalti metsiä ja soita, joiden luontoarvot rinnastuvat jo suojeltuihin alueisiin. Aiemmin Luonnonvarakeskuksen hallinnassa ollut alue on osa laajempaa kokonaisuutta, joka rajautuu suoraan suojelualueeseen ja luonnonpuistoon ollen sen luontainen jatke. Ympäristöjärjestöt ovat esittäneet tämän Länsi-Suomessa poikkeuksellisen yhtenäisen ja luonnontilaisen kokonaisuuden suojelua useaan otteeseen vuosien saatossa.

Kohteen metsät ovat pääasiassa kallioisia yli 100-vuotiaita männiköitä. Keloja on siellä täällä ja tuulenkaatoja näkyvästi useilla kuvioilla. Muutoin lahopuuta on näissä karuissa männiköissä vielä niukasti, osin palohistorian vuoksi. Viljavammilla osilla on vanhapuustoisia erirakenteisia kuusikoita, joissa sekapuuna kasvaa myös monimuotoisuudelle arvokasta haapaa. Kokonaisuutena alue täyttää selvästi METSO-ohjelman kriteerit.

Tällaisen yhtä Länsi-Suomen tärkeimmistä suojelualueista merkittävästi täydentävän kohteen suojelun tulisi olla valtion prioriteetti monimuotoisuuskriisin keskellä. Silti noin puolet rajauksen metsistä on tuoreiden päätehakkuusuunnitelmien kohteena.

Hakattavaksi suunniteltujen osien lajistoa ehdittiin tarkastella heinäkuussa 2020 vain rajauksen pohjoisosista, jossa se koostuu vanhoille kallioisille männiköille tyypillisistä lajeista. Kohteella havaittiin 10 vaarantuneen ja 9 silmälläpidettävän lajin esiintymää. Lisäksi löydettiin silmälläpidettävän kanahaukan pesä.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita