Hamina, Kettuvuori-Saksankorpi

Lupinlahden suojelualueen itärannalla kohoavan Kettuvuoren vaihtelevat kuusi- ja mäntymetsät ovat moni-ilmeisiä louhikkoineen ja notkelmineen sekä siellä täällä kasvavine järeine haapoineen ja kilpikaarnamäntyineen. Alueen kangasmetsissä ja kalliokumpareilla eri-ikäistä lahopuuta on kohtalaisesti, paikoin runsaastikin. Saksankorpi on poikkeuksellisen laaja runsaspuustoinen eteläinen korpialue.

Ojituksesta huolimatta korven vesitalouteen, lahopuustoon ja monipuulajisuuteen liittyvät luontoarvot ovat yhä suuret. Alueella on myös vesitaloudeltaan luonnontilaisempia korpiosia. Korpien luontoarvoja on mahdollista nopeasti ja kustannustehokkaasti edelleen lisätä ennallistamalla.

Vaikka julkisuudessa nimenomaan korostetaan eteläisten metsien suojelutarvetta, on selvästi yli puolet tästäkin valtionmetsästä vuonna 2022 tehtyjen hakkuusuunnitelmien kohteena. Luonnonmetsä myös jatkuu puolustusvoimien liikkumisrajoitetulle alueelle, jota emme voineet kartoittaa.

Pinta-ala 61 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita