Hanniemi-Hietaniemi, Mikkeli

Hanniemen-Hietaniemen metsät löytyvät Louhiveden niemistä ja saarista, saimaannorpan maisemista. Hanniemessä ja Hiihtovuorella on maisemallisesti arvokkaita, Saimaan rannasta kohoavia kallioisia rantamänniköitä.

Tyypillisiä luonnonmetsien piirteitä edustavat esimerkiksi vanha puusto, erirakenteisuus ja sekapuustoisuus. Kallioisuutensa vuoksi metsät ovat luonnostaankin varsin vähälahopuustoisia. Sekapuina esiintyy koivua ja haapaa.

Hietaniemellä ja Hietavuorella on vastaavia mäntyvaltaisia kallioisia luonnonmetsiä. Hietaniemen kallioilla vanhojen mäntyjen katveessa on muinaishautoja. Hietaniemen eteläpuoli on rehevämpää tuoreen kankaan metsää, jossa esiintyy myös järeitä haapoja. Alueen vanhat metsät ovat laikkuina talousmetsien seassa. Kokonaisuuden kannalta myös käsitellymmät Saimaan rantametsät on järkevää suojella, vaikka ne eivät tiukkoja luonnonmetsäkriteereitä vielä täytäkään.

Kohteeseen kuuluu myös Vasainsaaren ja Naarasaaren rantametsiä. Saarilla ei käyty, vaan ne rajattiin mukaan ranta- ja etätarkastelun perusteella. Maastokäynnillä havaittiin erittäin uhanalainen hömötiainen, vaarantuneet liito-orava ja pyy sekä vanhaa mäntymetsää indikoiva männynkääpä.

Pinta-ala 29 ha

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita