Heinävesi, Honkalammet

Heinäveden pohjoisnurkassa Juojärven ja läheisten lampien rannoilla on säilynyt verkosto pienehköjä luonnonmetsäkohteita. METSO I- ja II-kriteeriluokkien metsät ovat enimmäkseen kapeita rantakaistaleita, jotka aiempina vuosikymmeninä jätettiin säästökohteiksi, mutta joita nykyisin säännönmukaisesti valtion mailla hakataan.

Honkalampien rantakaistaleissa on nytkin maastoon nauhoitettuja hakkuusuunnitelmia. Paikoin kaistaleet levenevät pullistumiksi rantametsiin.

Honkalampien rannoilla on pääosin tuoreen ja lehtomaisen kankaan vanhoja kuusivaltaisia metsiä, mutta lisäksi rantaluhtia ja reheviä korpia sekä lahopuustoisia turvekankaita, joita majava ennallistaa.

Sekapuuna kasvaa myös haapaa ja vanhoja pihlajia. Vastaavia reheviä haapasekapuustoisia kuusikoita on Juojärven rantamillakin. Lisäksi kallioilla kasvaa valoisia, kilpikaarnaisten mäntyjen kirjomia männiköitä ja sekametsiä. Kalamäen Heinäaitojenvälikankaalla alueen ytimenä on runsashaapainen, erirakenteinen ja tiheä kuusikko. Sen ympärille on rajattu vyöhyke nuorempia niin ikään haapaa ja muuta lehtipuuta kasvavia varttuneita metsiä, jotka ovat osin korpisia.

Erämaisten Honkalampien rantojen lisäksi rajaus kattaa kolmisen kilometriä Juojärven rakentamatonta rantaviivaa vanhoine metsineen. Kohde onkin luontoarvojensa lisäksi maisemallisesti erittäin merkittävä. Rantametsissä on säilynyt myös arvokasta vanhojen metsien lajistoa, kuten silmälläpidettävät iäkkäiden lehtipuiden lajit karsta- ja sammallimijäkälä sekä vaarantunut kissantassujäkälä.

Pinta-ala 52 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita