Kalliojärvi, Sotkamo

Sotkamon etelärajalla sijaitseva esimerkkikohde koostuu Kalliojärven itärannalla kohoavista kivikkoisista rinnemetsistä. Vain parisataa metriä leveän rotkojärven toisella rannalla on Rommakkovaaran suojelualue.

Järven itärannan metsät on kauan sitten harsintahakattu, mutta moderni metsätalous ei puustoon ole kajonnut. Metsäpalohistoria näkyy palokantoina ja järeinä, sammalen peittäminä hiiltyneinä runkoina.
Vuoroin kuusi- ja vuoroin mäntyvaltaiset metsät ovat saaneet kehittyä rauhassa luonnontilaisen kaltaisiksi vanhoiksi metsiksi, joissa kilpikaarnamäntyjä, ikikeloja ja järeitä maapuita esiintyy kauttaaltaan. Myös yksittäisiä aihkeja näkee siellä täällä.

Alueen pohjoisosassa pienen puron varrella on myös lehtomaista, osin lehtipuuvaltaista ja hieman nuorempaa sekametsää.

Tuoreempaa kuusilahopuuta on kehittynyt vuosikymmenten luontaisen kehityskulun saatossa paikoitellen runsaastikin, mutta lajiston kannalta vielä merkittävämpää on mäntylahopuuston laatu: vaateliaille vanhojen mäntymetsien lajeille on tarjolla hitaasti kasvanutta ikimäntylahopuuta nyt ja tulevaisuudessa.

Puuston monipuolisuus ja lahopuun erinomainen jatkumo näkyvät lajiston runsautena. Parin tunnin inventoinnilla syyskuussa tehtiin yhteensä 87 havaintoa, jotka sisälsivät 5 vaarantunutta, 15 silmälläpidettävää ja 10 muuta vanhojen metsien indikaattorilajia.

Pinta-ala 34 hehtaaria.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita