Kalliolammin-vuori, Heinävesi

Heinäveden Karviossa, noin kaksi kilometriä Kermajärven Natura-alueelta pohjoiseen, Kohmanniemen tyvellä sijaitseva Kalliolamminvuorten kokonaisuus on erittäin laadukas mäntyjatkumoalue. Kallioisten mäkien laet ovat tyystin säästyneet nykymetsätaloudelta. Männyt ovat yleisesti 200-vuotiaita ja keloja sekä vanhoja maapuita on näkyvästi.

Rinteillä on myös kuusivaltaisia sekametsiä, joissa on merkittävästi lahopuuta ja järeitäkin haapoja. Kallionlakien ja rinteiden vanhan metsän laikkujen lisäksi alueella on niiden välisiä reheviä ja märkiä korpia, joista osassa on vanhoja, jo umpeenkasvavia ojia. Yhtenäisyyden vuoksi rajaukseen kuuluu myös hieman nuorempia kuusivaltaisia metsiä, joissa on säilynyt merkittävää lajistoa.

Kalliolamminvuori muodostaa yhdessä muutamien kilometrien säteellä idässä sijaitsevien Rötykänniemen ja Virranniemen suojelemattomien valtion luonnonmetsien kanssa Kermajärven Natura-alueen pohjoisrajalle 100 hehtaarin kokonaisuuden. Kaksi muuta kohdetta esiteltiin edellisessä raportissamme.

Maastokäynnillä kesällä 2021 etsittiin lajistoa vain hyvin suppeasti, mutta silti alueelta tavattiin 4 vaarantunutta ja 5 silmälläpidettävää vanhojen metsien jäkälä- ja sammallajia.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita