Karttimonjoki, Suomussalmi

Paremmin Karttimonjoki- nimellä tunnetun Peuro-Ala-Karttimo- esimerkkikohteen vanhojen metsien ketju Suomussalmen Juntusrannan kylässä yhdistää toisiinsa Kalevalapuistoon kuuluvat Martinselkosen ja Öllörinsärkän suojelualueet. Moniosainen Kalevalapuisto on osa suomalais-venäläistä suojeluyhteistyötä, johon kuuluu Venäjän puolella Kalevalan kansallispuisto.

Käytännössä kaikki rajauksen metsät ovat aiemmin kuuluneet Metsähallituksen alue-ekologiseen verkostoon ekologisina yhteyksinä eli myös Metsähallitus on tunnistanut niiden luontoarvot.

Peuron ja Ala-Karttimon rannoille sekä Karttimojoen varteen sijoittuvat metsät ovat yli 120-vuotiaita tuoreen ja kuivahkon kankaan kuusi- ja mäntymetsiä. Metsät ovat saaneet kehittyä rauhassa nykyaikaisen metsätalouden ulkopuolella, eikä merkkejä vanhoista harsinnoistakaan monin paikoin juuri näy. Vanhoja puuyksilöitä on paljon, ja lahopuuta on jopa useita kymmeniä kuutioita hehtaarilla. Jättimäisiä keloja kohoaa kuusikon yläpuolelle. Osa metsistä on kosteita ja korpisia.

Metsähallitus alkoi vuonna 2020 hakata näitä aiempia säästökohteitaan jatkuvan kasvatuksen tutkimuksen verukkeella. Syksyn 2021 hakkuut vanhoissa metsissä keskeytyivät toistaiseksi ympäristöjärjestöjen väliintuloon. Hakatuilta kohteilta oli kaadettu mm. vuosirenkaista laskien noin 350-vuotias kuusi. Tutkimukseen soveltuvia talousmetsiä on kohteen ympäristössä runsaasti. Jostain syystä Metsähallitus haluaa kuitenkin ”tutkia” hakkuita näissä luonnon monimuotoisuudelle erittäin arvokkaissa luonnonmetsissä, joiden kaltaiset on esimerkiksi EU:n biodiversiteettistrategian ja Metsähallituksen oman ympäristöoppaankin mukaan suojeltava.

Leimikoiden lajistoon tutustuttiin syksyllä 2021 maastokäyntien yhteydessä. Alueelta on tehty 176 havaintoa 8:asta vaarantuneesta ja 15:estä silmälläpidettävästä metsälajista. Lisäksi on dokumentoitu 51 havaintoa 10:estä muusta vanhojen metsien lajista, jotka vielä on luokiteltu elinvoimaiseksi.

Kohteen pinta-ala 129 hehtaaria

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita