Karvio, Heinävesi

Kermajärven luonnonsuojelualueeseen rajoittuvat Karvion Virranniemi, Rötykänniemi ja Pieniniemi ovat itäsuomalaista järvi- ja metsäluontoa parhaimmillaan. Syystä tai toisesta ne on aikanaan jätetty Natura-rajauksen ulkopuolelle.

Pinta-ala 80 ha

Kermajärven luonnonsuojelualueeseen rajoittuvat Karvion Virranniemi, Rötykänniemi ja Pieniniemi ovat itäsuomalaista järvi- ja metsäluontoa parhaimmillaan. Syystä tai toisesta ne on aikanaan jätetty Natura-rajauksen ulkopuolelle. Alueella vuorottelevat rehevät lehtomaiset, runsashaapaiset metsät ja yli 150-vuotiaita kilpikaarnaisia mäntyjä kasvavat kalliot. Erämaista ja suuren virkistys- ja luontomatkailupotentiaalin omaavaa Kermajärven rantaviivaa sisältyy rajaukseen varsin pitkälti. Kohteella onkin matkailutoimintaa.

Alueen laajentamiseksi on laadittu asemakaava, joka perustuu ilmeisen puutteellisiin luontoselvityksiin. Matkailu, virkistys ja luontoarvot olisivat laadukkaalla suunnittelulla sovitettavissa yhteen toisiaan tukevaksi upeaksi kokonaisuudeksi. Kaavassa rakennusoikeutta on kuitenkin osoitettu mm. uhanalaisten lajien esiintymien päälle, vaikka Metsähallituksen julkisten kaavoitusperiaatteiden mukaan ”seudulliset ja valtakunnan tason luonnonsuojelu ja virkistysarvot, kulttuuriarvot sekä jokamiehen käytön mahdollisuudet otetaan korostetusti huomioon valtion mailla.” Alue on myynnissä Laatumaan sivuilla.

Laajimmassa osassa, Virranniemessä, ranta-alueet ja osa sisämaan metsistä ovat luonnontilaisen kaltaisia METSO-I – ja II-kriteeriluokkien kangasmetsiä. Osa metsistä on korpisia. Niemen sisäosilla on pitkä kaskihistoria. Vanhoja lehtipuita, kuten haapoja, pihlajia ja raitoja esiintyy runsaasti, samoin järeää lehtilahopuuta. Sisäosissa on myös entisille pelloille istutettuja varttuneita kuusikoita, joissa on vanhoja lehtipuita ja yksittäisiä aiemman puusukupolven ylis- ja lahopuita. Näiden istutuskuusikoiden virkistys- ja luontoarvoja olisi mahdollista parantaa huolellisesti suunnitelluin hakkuin.

Pieniniemen kallioilla kasvaa mäntyvaltaisia vanhoja ja varttuneita metsiä, kun taas Rötykänniemen erikoisuus ovat kuusikoiden aiemman väljennyshakkuun jäljiltä muodostuneet järeiden haapojen vallitsemat valoisat ja rehevät lehtipuustoiset vanhat metsät. Karvio onkin erinomainen esimerkki suojelemattomasta rehevien maiden valtionmaakohteesta. Pisteeksi iin päälle alueen metsät ovat suora jatke Kermajärven suojelu- ja Natura 2000-alueelle.

Yhden päivän inventoinneilla kartoitetuista metsistä löydettiin 25 vaarantuneen, 1 silmälläpidettävän ja alueellisesti uhanalaisen, 68 silmälläpidettävän ja 42 vanhan metsän indikaattorilajin esiintymää. Lisäksi tavattiin yksi erittäin uhanalainen ja kolme vaarantunutta vanhojen metsien lintulajia.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita