Kemijärvi, Vuonisvaara

Rovajärven ampuma-alueen rajalla sijaitseva Vuonisvaara kohoaa komeana aapojen keskeltä Enijärven koillispuolella. Vaaran luonnonmetsistä osa suojeltiin aikanaan nk. dialogiprosessissa Metsähallituksen ja ympäristöjärjestöjen kesken. Suojelupäätöksen ulkopuolelle on silti jäänyt arvokkaita vaaranrinteiden ja soiden laiteiden metsiä. Yhdessä suojelukohteen kanssa ne muodostavat kemijärveläisittäin erittäin huomattavan yhtenäisen, satojen hehtaarien laajuisen luonnonmetsäkokonaisuuden.

Itse Vuinisvaaran juuren ja rinteiden luonnonmetsät ovat varsin reheviä kuusikoita, joissa esiintyy sekapuuna etenkin mäntyä ja koivua. Vaateliaat aarniokuusikoiden kääväkkäät ja muut indikaattorilajit kertovat hyvästä kuusilahopuun jatkumosta.

Rajaukseen sisältyy Vuonisvaaran vanhojen metsien lisäksi Vuonisaavan ja sen pohjoispuolisen aapasuon laiteiden ja Suinanvierun rannan jonkin verran nuorempia luonnonmetsiä, joita leimaa puuston voimakkaasti vaihteleva ikä, sekapuustoisuus ja eri-ikäisrakenteisuus, ja joissa myös esiintyy luonnonmetsän piirteitä ilmentävää lajistoa.

Pinta-ala 149 ha

Retkikartta: https://www.retkikartta.fi/?ma...

Karttapaikka: https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita