Kielua, Savonlinna

Esimerkkikohde yhdistää kaksi Etelä-Savon merkittävintä vanhojen metsien suojelualuetta, Koloveden kansallispuiston ja Kakonsalon Natura-alueen.

Pinta-ala 538 ha

Esimerkkikohde yhdistää kaksi Etelä-Savon merkittävintä vanhojen metsien suojelualuetta, Koloveden kansallispuiston ja Kakonsalon Natura-alueen. Rajaukseen kuuluu monenlaisia metsiä, joista suurin osa täyttää METSO-ohjelman kriteerit. Tämä rajaus lisättynä Metsähallituksen luontokohteilla toimitettiin Ympäristöministeriölle keväällä 2020 kansallispuiston laajennusehdotuksena (yht. 603 ha), joten kohde sisältää myös kokonaisuudelle tärkeitä nuorempia metsiä.

Alueen suojelua on esitetty toistuvasti ympäristöjärjestöjen toimesta. Suojelun sijaan vanhojen metsien hakkuut jatkuivat viimeksi tammikuussa 2020, jolloin avohakattiin kuukkelin kotimetsä läheltä kansallispuiston rajaa.

Kieluan alueella on yhä jäljellä runsaasti upeita luonnonmetsiä, jopa aarnioita. Ylispuumäntyjen kirjomia runsaslahopuustoisia, haapasekapuustoisia tai rakenteeltaan luonnontilaisia kohteita on esimerkiksi Koloveden kansallispuiston rajalla Kintturinteellä, Kielua-järven rannoilla sekä Paskolammen ja Saarvalammen ympäristöissä. Metsät sisältävät niin karuja kalliomänniköitä, tuoreen kankaan kuusikoita kuin reheviä korpiakin.

Kieluan ja lähijärvien rannat ja rantamaisemat ovat kansallispuistotasoa. Alueelle ollaan laatimassa yleiskaavaa, jossa täysin rakentamattomana säilyneen ja lähes kokonaan valtion omistaman Kieluan rannalle osoitetaan matkailurakentamisen alue. Näin laajoja rakentamattomia järviä on eteläisessä Suomessa säilynyt todella vähän.

Metsähallituksen kaavoitusperiaatteiden mukaan ”laajoja, yhtenäisiä, rakentamattomina säilyneitä valtion omistamia rantakokonaisuuksia ei kaavoiteta rakentamiseen”. Asiakirjoista selviää, että omien ohjeidensa vastaisesti myös Metsähallituksen johtoryhmä on hyväksynyt rakentamattomien Kieluan, Kalliojärven, Kiurunjärven ja Riihilammen kaavoittamisen.

Kaavoitusprosessissa on jätetty huomiotta sekä maakuntaliiton että ELY-keskuksen lausunnot, joissa nostetaan esiin alueen luontoarvoja, kritisoidaan rantarakentamisen lisäämistä ja vaaditaan laajempaa yleissuunnitelmaa sekä tarkempia selvityksiä tärkeän luontomatkailualueen kehittämiseksi.

Alue sopisi erinomaisesti Koloveden kansallispuiston laajennukseksi, mikä edesauttaisi myös sen luontomatkailupotentiaalin hyödyntämistä. Seudun luontomatkailun kehittäminen ei vaadi rakentamisen ohjaamista järvien erämaisille rannoille, vaan alueen luontoarvojen turvaamista. Lausuntoihin annetussa vastineessa Metsähallitus toteaakin näin: ”Alue on ollut normaalia metsätalousaluetta, jota se tulee olemaan jatkossakin. Normaalille metsätalousalueelle ei tarkoituksenmukaista osoittaa reittejä tai muuta retkeilyyn liittyviä rakenteita.” Toisin sanoen valtion mailla luonto- ja virkistysarvot sivuutetaan, raha ratkaisee.

Kieluan alueen ainutlaatuisuudesta kertoo myös sillä havaitun lajiston runsaus. Pääosin kesällä 2019 tehdyissä inventoinneissa on löydetty 1 erittäin uhanalaisen, 340 vaarantuneen, 165 alueellisesti uhanalaisen, 183 silmälläpidettävän ja 86 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymää. Lisäksi linnuista havaittiin alueellisesti uhanalainen kuukkeli, erittäin uhanalainen hömötiainen, vaarantuneet töyhtötiainen ja pyy, vanhojen metsien indikaattorilaji pohjantikka sekä sääksi. Alueella esiintyy myös liito-orava. Punaisen kirjan lajeja tältä talousmetsäalueelta on dokumentoitu 37 ja näiden esiintymiä 689.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita