Kittilä, Katajavaara

Katajavaaran luonnonmetsät sijaitsevat Levin matkailukeskuksen ulkoilureitistöjen varrella Pyhätunturin länsipuolella, Katajavaaran ja Homevaaran suojelukohteiden lomassa. Metsähallitus on merkinnyt lakimetsät säästökohteekseen, mutta vanhat metsät jatkuvat suojelun ulkopuolelle lähes jokaiseen ilmansuuntaan.

Katajavaaran pohjois- ja itärinteiltä löytyy palokoroisia maapuita ja keloja, jotka koristavat paikoin runsaslahopuustoista sekametsämaisemaa. Jyrkkien rinteiden männiköissä on siellä täällä aihkimäntyjäkin, mutta rinteen alla vanhat kuuset valtaavat alaa. Alavimmille maille on syntynyt sulamisvesien seurauksena rehevämpiä laikkuja, jossa kasvaa ruohokasvillisuutta sekä haapoja ja raitoja. Haapasekoitteisia metsiä on muutenkin eri puolilla aluetta, esimerkiksi Muusanlampien rantarinteessä.

Katajavaaran lounaisrinteellä metsät ovat vaihtelevan kuusivaltaisia varsin luonnontilaisia sekametsiä. Lahopuuta näissä noin 300 metrin korkeudella hitaasti kasvavissa metsissä on kasvupaikka huomioiden runsaasti. Etelärinteen metsälaikku puolestaan on järeämpää vanhaa metsää suurine aihkimäntyineen.

Muusanlammin vanhoissa metsissä tehtiin hakkuita viimeksi 2021, joten tämäkin näihin päiviin nykyaikaiselta metsätaloudelta säästynyt kohde on aidosti uhattu. 

Pinta-ala 254 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita