Koivulahti, Ruovesi

Ruoveden Koivulahden esimerkkikohde on osa Luonnonvarakeskukselta Metsähallitukselle siirtynyttä Niinimäki-Koivulahden luontoarvoaluetta. Alueen suojelua on ehdotettu useaan otteeseen, mutta siitä huolimatta kohteella on tehty hakkuita vuosina 2013–2018.

Pinta-ala 11,5 ha

Ruoveden Koivulahden esimerkkikohde on osa Luonnonvarakeskukselta Metsähallitukselle siirtynyttä Niinimäki-Koivulahden luontoarvoaluetta. Alueen suojelua on ehdotettu useaan otteeseen, mutta siitä huolimatta kohteella on tehty hakkuita vuosina 2013–2018. Kun kohteen luontoarvoista tuotiin julki ympäristöjärjestöjen Kansallisomaisuus turvaan- suojeluesityksessävuonna 2012, alueella oli vielä yhtenäinen 80 hehtaarin laajuinen luontoarvokohde.

Paloselkään rajoittuva metsä kuuluu suurelta osin METSO-I-kriteeriluokkaan. Alueen rehevissä vanhoissa kuusimetsissä kasvaa sekapuuna runsaasti koivua sekä mm. tervaleppää ja puumaisia metsälehmuksia. Lahopuuta on etenkin keski- ja itäosassa runsaasti, useita kymmeniä kuutioita hehtaarilla. Rinteen notkelmissa on luonnontilaisia, lehtipuustoisia korpia.  

Kohteelle ei ole tehty lajisto-inventointia, mutta syyskuussa 2015 tehdyn maastokäynnin yhteydessä havaittiin alueellisesti uhanalaiset rustikka ja siperiankääpä sekä vanhojen kuusikoiden indikaattorilaji ruostekääpä. Metsässä elävät myös erittäin uhanalainen hömötiainen sekä vaarantuneet valkoselkätikka ja pyy. Kartoituksessa alueelta löytyisi huomattavasti enemmän uhanalaista ja harvalukuista lajistoa.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita