Kolari, Keroharjut

Esimerkkikohteen metsät sijoittuvat vaihtelevaan harjumaastoon ja rajautuvat Niesakeron luonnonsuojelualueeseen sen pohjoispuolella. Puustoiset harjumetsät koostuvat suurelta osin iäkkäistä, puustorakenteeltaan varsin luonnontilaisista mäntykankaista, joita kelot, maalahopuut ja paikoin palokoroiset kelot kirjovat.

Metsät ovat osin jopa erittäin runsaslahopuustoisia, etenkin kohteen läntisellä osalla.

Harjumetsien ympäristössä on sekapuustoisia kangasmetsiä ja pieniä lehtomaisenkin kankaan laikkuja, joilla kasvaa muun muassa järeitä kuusia sekä haapoja ja on runsaasti eri-ikäistä lahopuuta. Kohteella harjumaastolle tyypillisesti myös pieniä lampia ja lähteinen korpipainanne. Metsät myös ympäröivät Pitkäjärven harjujärveä, joka on erityisesti kesäisin runsaassa virkistyskäytössä ja jonka itärannalla sijaitsee kota.

Vanha ja lahopuustoinen harjumetsä jatkuu myös luonnonmetsäksi rajatun alueen ulkopuolella. Vaikka näissä osissa vanhat harsintahakkuut ovat selvästi nähtävissä, on niissä merkittäviä luontoarvoja, joiden vuoksi Metsähallitus itsekin on merkinnyt ne ”erityisiä ympäristöarvoja” merkinnällä. Nämä jo valmiiksi harvapuustoiset kankaat päätyivät silti harvennushakkuuleimikkoon keväällä 2020. Hakkuutilanne ei ole tiedossa.

Pinta-ala 69 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita