Kolmikoura, Juupajoki

Esimerkkikohde on Kolmikouran vanhojen metsien suojelualueeseen rajautuva laaja suojelematon luonnonmetsäalue. Se sijaitsee kahden järven, Lepolammen ja Vähä-Karvian ympäristössä ja osittain niiden välisellä kannaksella.

Valtaosa kohteesta on Metsähallituksen kirjanpidossa merkinnällä ”monimuotoisuuden erityisalue”, jolla ei käytännössä ole vaikutusta hakkuisiin.

Kohde on pääosin vanhaa kuusivaltaista kangasmetsää, jossa on runsaasti eri-ikäistä lahopuuta ja vanhoja haapoja. Lisäarvoa kohteelle tuovat järvien soistuneet erämaiset rannat. Alueella on myös hieman ojitettua korpea, jossa on kuivausyrityksestä huolimatta edelleen rahkasammalia ja muuta suolajistoa.

Luontoarvojen lisäksi Kolmikouran kohteella on myös virkistysarvoja. Sen läpi kulkee merkitty ja selvästi käytössä oleva retkeilyreitti ja eteläosan läheisyydessä on laavu.

Loppusyksystä vuonna 2021 tehdyllä lyhyellä maastokäynnillä kohteella tehtiin 13 havaintoa 4:ästä uhanalaisesta, 1:estä alueellisesti uhanalaisesta sekä 1:estä silmälläpidettävästä lajista. Lisäksi havaittiin vanhan metsän indikaattorilajit pohjanrypykkä ja riukukääpä.

Pinta-ala 35 ha.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita