Kotineva, Pyhäntä

Kotineva sijaitsee Kansannevan ja Itämäen suojelualueiden välisellä vyöhykkeellä toimien ekologisena askelkivenä näiden kohteiden välillä. Kotinevan märintä ojittamatonta osaa reunustavat idän puolella METSO I ja II -luokan erirakenteiset, pääosin mäntyvaltaiset metsät, joissa esiintyy luonnonmetsille tyypillistä lajistoa. Kohteella on niin korpea, rämettä kuin vanhapuustoista kangasmetsääkin.

Nämä suon ja kankaan reunametsät Metsähallitus ilmoitti avohakattaviksi vuonna 2020, mutta hakkuista valtaosa on toteuttamatta. Parhaan, lahopuustoisimman osan yli on jo raivattu talvitieura.

Vanhojen metsien hakkuiden lisäksi kohde sopii hyvin yleisesimerkiksi siitä, miten puutteellisesti monimuotoisuudelle arvokkaita soiden ja metsien välisiä vaihettumisvyöhykkeitä huomioidaan leimikkosuunnittelussa.

Kartoituskäynnin yhteydessä kohteella tavattiin 2 vaarantunutta, 1 alueellisesti uhanalainen, 4 silmälläpidettävää ja 4 muuta vanhaa metsää ilmentävää lajia.

Pinta-ala 19 ha

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita