Kuhmo, Halkomännikkö

Hiidenportin kansallispuiston koillispuolella Etelä-Kuhmossa sijaitsevat Halkomännikön avohakkuuseen merkityt vanhat metsät rajautuvat suoraan Teerisuo-Lososuon soidensuojelualueeseen sen luoteiskulmalla. Aikanaan monin paikoin viivottimella eli ei-luonnontieteellisin perustein rajattujen suojelualueiden täydentäminen olisi tässäkin järkevää. Suojelu lisäisi kytkeytyneisyyttä.

Rajauksen pohjoisosan runsaslahopuustoisessa kuusivaltaisessa kangasmetsässä ja korvessa on maastoon nauhoitettu avohakkuuleimikko vuodelta 2017. Kuusikon seassa kasvaa yksittäisiä ylispuumäntyjä ja järeitä haapoja. Metsä on tiheää, erirakenteista ja varsin luonnontilaista.

Etelämpänä Syväpuron eteläpuolella on sekä vastaavia vanhoja kuusimetsiä, että valoisampia kuivahkon kankaan mäntyvaltaisia sekametsiä, joissa kasvaa mm. hyvin vanhoja raitoja. Eteläosan kangasta pitkin kulkee Teerisuo-Lososuon soidensuojelualueen retkeilyreitti halki valtion suojelemattoman vanhan metsän.

Pinta-ala 32 ha 

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita