Kuloneva, Ylöjärvi

Kulonevan esimerkkikohde sijaitsee Kurun pohjoisosassa aivan Parkanon rajalla. Luonnonmetsän saareke on tehometsätalousmetsien, ojikoiden ja turvesoiden ympäröimä, mutta matkaa Aurejärven suojelualueelle on vain pari kilometriä.

Kohteen ydinosat muodostuvat ojittamattomien vanhapuustoisten korpi- ja rämelaikkujen sekä yli 100-vuotiaan kuusivaltaisen kangasmetsän mosaiikista. Korvet täyttävät METSO-kriteerit luokassa I, muut metsät luokissa I ja II.

Tällainen pienipiirteinen mosaiikki on Suomenselän alueen karuille, kallioisille luonnonmetsille tyypillistä. Soiden ja kangasmaiden eheät vaihettumisvyöhykkeet kosteine varvikoineen ovat tärkeitä elinympäristöjä myös kanalintujen poikueille.

Alueen laitamilla on niin ikään vanhapuustoisia, erirakenteisia mutta ojitettuja korpimuuttumia sekä turvekankaita, jotka täydentävät aluetta oleellisesti ja kuuluvat enimmäkseen METSO-luokkaan II. Kuolleen puun määrä alueella vaihtelee niukasta runsaaseen. Eri-ikäistä lahopuuta on sekä pystyssä että maassa, ja järeää kuollutta puuta on nopeasti muodostumassa.

Kulonevan metsäalue on vielä toistaiseksi säilynyt poikkeuksellisen yhtenäisenä kokonaisuutena, mutta metsänkäyttöilmoitukset on jo tehty alkuvuodesta 2022.

Lajistoinventointiin ei nopealla maastokäynnillä lokakuussa 2021 ollut mahdollisuuksia, mutta vanhasta puustosta ja korpisuudesta kielivää, Suomen eteläpuolikkaassa kovasti harvinaistunutta silmälläpidettävää korpiluppoa havaittiin usealla puulla. Rakennepiirteistä päätellen muutakin merkittävää lajistoa esiintyy.

Kohteen pinta-ala 21 ha.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita