Larinen, Lieksa

Laristen esimerkkikohde sijaitsee Lieksan etelärajalla Kelvän kylän itäpuolella. Metsät muodostavat iältään ja ominaispiirteiltään vaihtelevan kokonaisuuden. Arvokkaimmat osat ovat Pieni-Larisen rannalta nousevan Keljanvaaran pohjoisosan rinteillä, jonka korpisessa painanteessa kasvaa jopa 30-metrisiä kuusia.

Lahopuuta esiintyy paikoitellen runsaammin, paikoin niukasti. Metsät ovat monin paikoin huomattavan reheviä, ja kookkaita haapoja ja pihlajia esiintyy siellä täällä.

Ylempänä vaaran päällä metsät muuttuvat mäntyvaltaiseksi tuoreeksi kankaaksi. Osa männiköistä on valtapuustoltaan alarinteen metsiä nuorempia mutta erirakenteisia ja monin paikoin lahopuustoisia. Haapaa ja pihlajaa kasvaa hyvin runsaasti. Rinteen yläosissa on myös joitain vanhoja aihkimäntyjä. Iso-Larisen itärannalta rajaukseen on otettu mukaan nuorehkoja mutta rakennepiirteiltään monimuotoisia metsiä, joista osa on haapavaltaisia. Vanhempaa metsää on itärannalla ja tien kääntölenkin päässä.

Laristen luonnonmetsille tyypilliseen lajistoon kuuluu muun muassa vanhojen metsien lintu sinipyrstö.

Maastokäynnillä kirjattiin 24 esiintymää 3:esta vaarantuneesta, 7:ästä silmälläpidettävästä ja 4:ästä muusta vanhan metsän ilmentäjälajista.

Kohteen pinta-ala 35 hehtaaria.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita