Lauttanen, Leppävirta

Lauttanen-järvi sijaitsee maakuntien rajaseudun takamailla, Leppävirran ja Heinäveden rajalla. Järven länsiranta on jyrkkä ja ehkä siksi kokonaan säästynyt aiemmilta hakkuilta. Mäenlaen kalliometsä on myös säilynyt nykymetsätalouden ulkopuolella. Silti kumpikaan ei ole aiemmin päätynyt edes osaksi Metsähallituksen alue-ekologista verkostoa, saati virallisen suojelun piiriin.

Rajauksen metsät ovat pääosin mäntyvaltaisia ja mäntyjatkumo on hyvä, mutta rajaukseen kuuluu myös kuusivaltaisia luonnontilaisia tai sen kaltaisia metsiä.

Metsät ovat täysin erirakenteisia ja runsaslahopuustoisia. Puulajisuhteet ja tilajakauma ovat luonnontilaiset. Metsäpalon jälkiä on yleisesti ja metsät ovatkin syntyneet palon jälkeen, pääosin yli vuosisata sitten. Paikoin on jälkiä poimintahakkuista ja lakialueen katkaisee kapea harvennetun kuusikon kappale. Rinnemetsässä on jopa monisatavuotiaita aihkeja, mikä on näin etelässä hyvin harvinaista.

Kaksiosaisen alueen länsiosaa luonnehtii rehevä, järeitä kuusia kasvava korpialue ja sitä rajaava rakkakivikko. Osin ojitetun lehtokorven puolella kasvaa myös metsälehmusta. Lajistoa ei ole tutkittu, mutta nopealla maastokäynnillä kesällä 2021 tehdyt havainnot sisälsivät 4 vaarantunutta, 4 silmälläpidettävää ja 4 muuta vanhojen metsien lajia.

Pinta-ala 19 ha

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita