Lieksa, Araratinvuori

Araratinvuoren jyrkät rinteet ovat pääosin säästyneet tehometsätaloudelta. Rinteiden luonnonmetsät ovat paikoin merkittävän lahopuustoisia, ja kuusivaltaisten metsien ylispuina esiintyy järeitä kilpikaarnamäntyjä. Vaaran laen korpipainanne tuo oman lisänsä kohteen ilmeeseen ja pienilmastoon.

Vaaran päällä puusto on vanhojen hakkuiden seurauksena nuorempaa ja mäntyvaltaista, mutta vaaran kallioisuuden vuoksi luonnostaan hidaskasvuista. Laen puusto on myös kärsinyt voimakkaasti lumituhoista, eikä niiden metsätalouskäyttöä voi pitää perusteltuna. Yhdessä Metsähallituksen luontokohteiden kanssa Araratinvuoren suojelemattomista arvometsistä muodostuisi karjalaista vaarametsää hienosti edustava, yhtenäinen suojelukokonaisuus.

Pinta-ala 12 ha  

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita