Lieksa, Piilosensärkät

Piilosensärkkien Natura-alueella sijaitseva esimerkkikohde täyttää Metso-kriteerit luokissa 1–2. Metsien ikä vaihtelee, mutta pääosin puusto on yli 140-vuotiasta. Lahopuuta on kehittyvälle harjumetsälle tyypilliseen tapaan melko niukasti. Alue on maisemallisesti näyttävä ja sen läpi kulkee Karhunpolun vaellusreitti.

Kohde toimii hyvänä näytteenä siitä, miten Suomessa pidetään tavanomaisen metsätalouden piirissä sellaisiakin metsiä, joiden luontoarvojen kuuluisi olla luonnonsuojelulain turvaamia. Natura-arvioinnissa kohteesta valtaosa on aikanaan arvioitu edustavuudeltaan merkittäviksi harjumetsiksi, joiden edustavuutta ei hakkuin saisi heikentää. Tästä huolimatta Metsähallitus on tehnyt Piilosensärkkien Natura-alueella laajoja avohakkuita, viimeksi 2021.

Natura-alueiden luontoarvot olisi syytä kartoittaa uudelleen koko maan alueella, ja jo sitä ennen lopettaa selkeästi luonnonsuojelulakia rikkovat hakkuut niin Piilosensärkillä kuin kaikkialla muuallakin.

Pinta-ala 32 ha 

https://asiointi.maanmittausla...  

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita