Lieksa, Syvänvaara

Syvänvaaran vanha metsä sijaitsee Saari-Valama-järven itärannalla aivan Lieksan pohjoisimmassa kulmauksessa. Venäjän rajallekin on matkaa vain muutama kilometri. Kaiken järjen mukaan tällaisen aiempinakin vuosikymmeninä säästetyn rantarinteen pitäisi olla säästökohde myös 2020-luvulla, mutta mitään suojelumerkintää metsällä ei ole ja Metsähallitus kaventaa puupulassaan näitä suojavyöhykkeitä hakkuin kaikkialla.

Jyrkähkössä järveen laskevassa rinteessä kasvaa vaihtelevaa vanhapuustoista sekametsää, jossa notkelmat ovat kuusivaltaisia ja harjanteilla valtapuuna on mänty. Rajauksen eteläosassa on runsashaapaisia, jopa lehtipuuvaltaisia rantametsiä. Metsät ovat erirakenteisia ja lahopuuta on näkyvästi, sisältäen myös majavan kaatamia haapoja.

Syvänvaaran lajistoa ei juuri tunneta, mutta maastokäynnillä havaittiin esimerkiksi kovasti harvinaistunut, silmälläpidettävä päiväperhonen täpläpapurikko, jonka elinympäristöä ovat vanhat kuusivaltaiset sekametsät ja niiden kätkemät pienet metsänaukeat.

Pinta-ala 6,4 ha 

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita