Loppi, Sudentarhanmäki

Sudentarhanmäen METSO I- ja II-kriteeriluokkien metsät kohoavat Kesijärven lounaisnurkassa Lopen keskustan koillispuolella. Kohde on merkitty tavanomaiseksi Metsähallituksen talousmetsäksi. Sen länsipuolella on UPM:n mailla sekä suojeltua että suojelematonta suojelullisesti arvokasta metsää.

Ketunkallion metsät ovat pääosin olleet pitkään metsätaloustoimien ulkopuolella ja kehittyneet sekapuustoisiksi ja erirakenteisiksi. Kallion kaakkois- ja itärinteellä on todella hienoa tiheää, runsashaapaista ja lahopuustoista kauttaaltaan METSO I-kriteeriluokkaista vanhaa metsää. Rajauksen pohjoispäässä mukaan on otettu myös luontaisesti syntyneitä, hoitamattomia ja osittain jopa haapavaltaisia kasvatusmetsiä.  

Osittain itse Sudentarhanmäen kuusikot ovat harvennusten jäljiltä tasaikäisempiä, mutta lahopuustoa on näilläkin osilla varsin hyvin. Metsän sisällä on myös luontaisia pieniä metsänaukeita, joissa kasvaa uusi puusukupolvi. Sudentarhanmäen pohjoispuolisessa notkelmassa virtaa noro ja etelärinteellä on kuusivaltaista lehtoa, jossa kasvaa muun muassa taikinamarjaa ja jänönsalaattia.

Koko kyseinen valtion kiinteistö runsaine lehtipuustoineen, tiheine varttuneine kuusikoineen ja hoidetumpine järeäpuustoisine metsineen soveltuisi erinomaisesti täydentämään Etelä-Suomen surkeaa metsiensuojeluprosenttia. Sudentarhanmäen alueelle on tehty metsänkäyttöilmoituksia vuonna 2020. Hakkuita ei toistaiseksi ole toteutettu.

Kohteen arvoa lisää se, että sen läheisyydessä Ojajärven maastossa on metsäyhtiö UPM:n mailla sekä suojeltua että suojelematonta Metso- kriteerit täyttävää metsää.

Pinta-ala 14 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita