Loutteenvaara, Sotkamo

Sotkamon lounaisnurkassa sijaitsevat Loutteenvaaran metsät on ilmoitettu hakattaviksi vuonna 2012 ja uudelleen vuonna 2015, mutta hakkuita ei onneksi ole toistaiseksi toteutettu. Kohde on Kainuun vaarajakson lehtokeskuksen eteläisimpiä alueita ja esimerkki rehevistä suojelemattomista valtion kohteista.

Loutteenvaaralla on lähes luonnontilaisia runsaslahopuustoisia ja Kainuun vaaroille tyypillisen kosteita vanhoja metsiä suolaikkuineen. Sekapuuna näissä kuusikoissa kasvaa runsaasti järeitä ja koloisia haapoja sekä vanhoja raitoja ja pihlajia. Vaaran koillisrinteen metsät on hakattu ilmeisesti sotien jälkeen. Metsänpohja on kuitenkin laajalti upeaa luonnontilaista, hyvin rehevää heinä- ja lehtokorpea, jota peittää luontaisesti kehittynyt kuusi-koivu-sekapuusto.

Rajauksen pohjoisosissa on vanhoja ja varttuneita hoitamattomia sekametsiä, joihin on muodostunut runsaasti lahopuuta ja joissa kasvaa muun muassa runsaasti haapaa.

Kostean pienilmaston, rehevyyden ja vanhojen puiden myötä jäkälä- ja sammallajisto on runsas. Pikaisella läpikävelyllä syyskuussa 2021 kohteen eri osilta tehtiin yhteensä 53 havaintoa 5:estä vaarantuneesta, 8:asta silmälläpidettävästä ja 5:estä muusta vanhojen metsien indikaattorilajista.

Loutteenvaaran luonnonmetsiä ympäröivillä valtion mailla on merkittävä määrä luontoarvoiltaan kehittyviä, harventamattomia reheviä nuoria sekametsiä. Alueella onkin hyvä mahdollisuus laajempaan suojelukokonaisuuteen.

Pinta-ala 85 hehtaaria

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita