Mahasuo, Saarijärvi

Entisen Pylkönmäen alueella sijaitsevaa Mahasuon suojelualuetta on vuosien saatossa eri prosesseissa laajennettu, mutta edelleen suojelualueen ulkopuolelle on jätetty siihen suoraan rajautuvia, luonnoltaan erittäin arvokkaita kohteita.

Mahasuon alue on myös tunnettu kuukkelimetsä, mutta se on jäänyt saarekkeeksi ympäröivien hakkuiden ja turvesoiden keskelle.

Vanhapuustoiset korvet ovat vanhasta ojituksesta huolimatta pääosin luonnontilaisen kaltaisia ja kuuluvat METSO I -kriteeriluokkaan. Vesitalous on luonnontilaistumassa, ja metsänpohjaa peittävät tasaisena mattona rahkasammalet ja korpikarhunsammal. Rajauksella on myös erityyppisiä korpimuuttumia sekä tiheä- ja järeäpuustoisia erirakenteisia turvekankaita. Koko alue soveltuu erinomaisesti kuukkelin elinympäristöksi, kuten myös rajauksen eteläpuoliset kuusettuvat rämemuuttumat.

Kohteella on maastoon nauhoitettuja leimikoita, joista osa sijoittuu sellaisiin korpiin, joiden pitäisi Metsähallituksen oman ympäristöoppaankin kirjausten mukaisesti olla hakkuiden ulkopuolella. Lokakuun lopun iltahämärässä lajistoa ei ollut mahdollista kartoittaa, mutta havainnot kirjattiin vanhoilla korpikuusilla viihtyvistä silmälläpidettävistä kuusenneulajäkälästä ja korpiluposta sekä vanhoja kuusimetsiä indikoivasta riukukäävästä. Yhdeltä leimikkokuviolta löytyi myös suuri silmälläpidettävän kanahaukan pesä.

Pinta-ala 11 ha

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita