Muonio, Kukaslompolo

Pallas-Yllästunturin kansallispuistoon pitkältä matkalta rajautuvat Äkäslompolon kylän pohjoispuoliset vanhat luonnonmetsät erottuvat varsin selvästi niitä ympäröivästä monotonisesta metsämaisemasta. Puustoa vallitsevat kilpikaarnaiset mäntyjättiläiset ja upeat aihkivanhukset. Lahopuuta esiintyy kohtalaisesti ja siitä suuri osa on lajistolle poikkeuksellisen arvokasta ikivanhaa keloa sekä pystyssä että maassa.

Kauan sitten tehdyissä harsintahakkuissa on poistettu suurimpia puita ja keloa kerätty polttopuuksi. Silti etenkin Kukaslompolonvaaralla on myös varsin luonnontilaista mäntyaarniota. Metsät eivät eroa kansallispuiston männiköistä.

Selvistä luonnonmetsien rakennepiirteistä huolimatta aluetta uhkaa kaavoitus matkailua varten. Kukaslompolon asemakaavaehdotus on tätä kirjoittaessa (2023) lausunnolla. Ehdotuksessa rakentamista ohjataan jopa Metsähallituksen itsensä luontokohteekseen, ”arvokkaaksi metsäelinympäristöksi”, tunnistamalle alueelle. Kaavan luontoselvityksessä koko vanha mäntymetsä todetaan luonnoltaan arvokkaaksi. Kukaslompolonvaaran kaavan laatimisesta Muonion kunta on puolestaan pyytänyt tarjoukset joulukuussa 2022.

Viereiset Ylläksen rinteen metsät ja niitä uhkaava yleiskaavoitus esiteltiin aiemmassa raportissamme. Yhteistä näille kaavaprosesseille on, ettei ikimetsien uhanalaista kääväkäs-, jäkälä- ja sammallajistoa juuri kartoiteta. Näin ei tule myöskään sitä ongelmaa, että uhanalaiset lajit hankaloittaisivat rakentamista.

Ylläksen metsien osalta kaavassa todettiin, ettei uhanalaista lajistoa esiinny, vaikka sen esiintyminen on rakennepiirteiden perusteella ilmiselvää. Vapaaehtoiset kartoittajat toimittivatkin kaavaprosessiin pistokoemaisissa kartoituksissa löytyneet noin 800 punaisen kirjan metsälajin havaintoriviä.

Pinta-ala 231 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita