Näljängän vanhat metsät, Suomussalmi

Esimerkkikohteen vanhat metsät sijoittuvat Pohjois-Suomussalmelle Iso-Ahvensuon ja Saarensuon soi-densuojelualueiden (Riuskanselkosen alue) ympäristöön. Alueella on lukuisia vanhan metsän kohteita, joista suuri osa rajautuu suoraan suojelualueisiin. Rajaukselle on suunniteltu runsaasti hakkuita.

Pinta-ala 1347 ha

Esimerkkikohteen vanhat metsät sijoittuvat Pohjois-Suomussalmelle Iso-Ahvensuon ja Saarensuon soidensuojelualueiden (Riuskanselkosen alue) ympäristöön. Alueella on lukuisia vanhan metsän kohteita, joista suuri osa rajautuu suoraan suojelualueisiin. Rajaukselle on suunniteltu runsaasti hakkuita.

Näljängän vanhat metsät ovat pääosin kuusivaltaisia luonnonmetsiä, jotka ovat säilyneet täysin nykyaikaisen metsätalouskäytön ulkopuolella. Osa alavien alueiden metsistä on entisiä kaskiahoja, jotka ovat sittemmin kehittyneet runsaslahopuustoisiksi ja lehtipuustoisiksi luonnonmetsiksi.  Muutoin metsissä on havaittavissa vain vanhoja tervanpolton ja harsintametsätalouden sekä metsäpalojen jälkiä. Mäntyaihkeja, keloja ja järeää mäntymaapuuta esiintyy monin paikoin, joten myös mäntylajiston jatkumo on erinomainen.

Laajaa aluetta on inventoitu pistokokein noin viikon ajan vuosina 2019 ja 2020. Lisäksi tiedossa on yksittäisiä vanhempia lajihavaintoja. Kuten metsien rakennepiirteistä voi päätellä, ovat vanhojen metsien lajistoarvot näiden pistokokeiden perusteella erittäin huomattavat. Näljängän suojelemattomista metsistä on havaittu 412 vaarantuneen, 565 silmälläpidettävän, 393 vanhojen metsien indikaattorilajin ja 37 luontoarvolajin esiintymää.

Myös vaarantunut liito-orava ja silmälläpidettävä kuukkeli esiintyvät useissa rajauksen metsistä. Lintulajeista on havaittu lisäksi erittäin uhanalaiset hömötiainen ja mehiläishaukka, vaarantuneet varpuspöllö ja töyhtötiainen, silmälläpidettävä pohjansirkku sekä indikaattorilaji pohjantikka.

Punaisen kirjan lajeja näistä suojelemattomista metsistä on tavattu 53 ja niiden esiintymiä 977.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita