Oriahde, Orivesi

Välittömästi Oriveden taajaman vieressä sijaitseva Oriahteen valtionmetsä on monimuotoinen, vaihtelevien pinnanmuotojen metsäkohde. Alueella on vanhaa ja varttunutta metsää, kalliota, jyrkänteitä sekä jyrkänteiden alusmetsiä, joiden lomassa on luonnontilaisia suojuotteja.

Rajauksen vanhat metsät ovat järeäpuustoisia. Karuja kallioita hallitsevat valoisat männiköt, jotka vaihettuvat rinteiden kuusikoihin ja notkelmien korpilaikkuihin. Lahopuuston määrä vaihtelee melko niukasta runsaaseen, kuten luonnonmetsissä usein.

Vanhoja metsiä täydentävät nuoremmat varttuneet metsät, joihin on hoitamattomuuden seurauksena kehittynyt ja kehittymässä luonnonmetsien rakennepiirteitä. Osa niistä on erirakenteisia ja runsaslehtipuustoisia, osa hyvin tiheitä riukulahopuustoisia sammalkuusikoita. Haapaa esiintyy merkittävästi, ja alueella onkin potentiaalisia liito-oravan elinympäristöjä. Välittömästä läheisyydestä on liito-oravahavaintoja, mutta lajin esiintymistä rajausalueella ei ole selvitetty.

Kohteen metsistä on vuosien saatossa kertynyt pesimähavaintoja useista uhanalaisista ja vanhojen metsien linnuista, mukaan lukien erittäin uhanalainen mehiläishaukka ja lahopuustoisia vanhoja metsiä asuttava pohjantikka.

Poikkeuksellisen yhtenäisenä säilyneen metsä- ja suoalueen maisemat ovat jopa erämaisia, ja alueella onkin merkittävää virkistyskäyttöä. Se on esimerkiksi kävelyetäisyyden päässä kahdesta Oriveden koulusta. Metsähallitus on vuonna 2020 tehnyt metsänkäyttöilmoitukset avo- ja harvennushakkuista koskien käytännössä koko aluetta. Hakkuut on jo nauhoitettu maastoon.

Pinta-ala 35 hehtaaria.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita