Pahkavaara, Pudasjärvi

Pudasjärven ja Taivalkosken rajamailla, Iijoen itäpuolella sijaitseva Pahkavaaran esimerkkikohde on ikimäntyjen ja niistä riippuvaisen lajiston valtakuntaa.

Karut kalliot ovat säästäneet sen Iijoen varsilla aikanaan tehdyiltä voimakkaammilta harsintahakkuilta, ja metsä onkin nykypäivän mittapuulla ainutlaatuisen hieno.

Metsän keski- ja länsiosia hallitsevat karut, hyvin vanhapuustoiset kalliomänniköt, joissa on poikkeuksellisen runsaasti vanhaa mäntylahopuustoa niin pystyssä kuin maassakin. Kallioiden välisissä notkelmissa vallitsevat rehevämmät kuusikot ja luonnontilaiset korpilaikut. Itään päin mentäessä kallioisuus hiljalleen vähenee ja puusto järeytyy. Aivan itäisimmässä osassa on kappale jopa lehtomaista, kuusivaltaista liito-oravametsää, jossa sekapuuna on haapoja ja vanhoja raitoja. Suojelluksi luontokohteeksi on vanhan metsän keskeltä merkitty niukkapuustoinen luonnontilainen suo.

Kohteeseen tutustuttiin elokuisen aamupäivän ajan. Maastokäynnillä tehtiin 82 havaintoa 22:esta uhanalaisesta tai silmälläpidettävästä vanhan metsän lajista ja 19 havaintoa 6:esta muusta vanhojen metsien indikaattorilajista. Havaittujen lajien joukossa on sekä liito-oravan kaltaisia rehevien metsien lajeja että ikimänniköiden lajistoa, kuten erakkokääpää, riekonkääpää ja aihkinahkaa.

Pinta-ala 32 ha.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita