Posio, Tilsansuo

Esimerkkikohde sijaitsee Tilsansuon soidensuojelun täydennysohjelmakohteen keskellä täyttäen suojelualueeseen jätetyt reiät. Suoalue suojeltiin vuonna 2015 Metsähallituksen maankäyttöpäätöksellä, mutta kuten lähes kaikkialla, soihin rajautuvat tai niiden ympäröimät kangasmaiden luonnonmetsät jätettiin suojelun ulkopuolelle.

Kohde kattaa pääosin kapeita kaistaleita soiden ja tien välissä, mutta Varisharjulla on laajempikin kangasmaa. Metsät ovat eteläisen Lapin aapasuoalueille tyypillisiä hyvin vanhapuustoisia, mutta suhteellisen heikkotuotottoisia kuusimetsiä. Ylispuumännyt sieltä, missä sellaisia on ollut, on pääosin harsintahakattu pois kauan sitten.

Kuusikot ovat muutoin pitkälti luonnontilaisia ja niissä on näkyvästi myös eri-ikäistä kuusilahopuuta sekä koivupökkelöitä. Metsänpohjan kunttaan on varastoituneena paljon hiiltä pois ilmakehää lämmittämästä. Kohteen vanhoihin kuusiin ja koivuihin sekä kuusilahopuuhun sitoutunut lajisto on monipuolinen.

Tilsansuon suojelualueen muilla laidoilla on lisää vastaavia kohteita. Soidensuojelualueen kautta ne kaikki rajautuvat myös Syötteen kansallispuistoon ollen siten osa laajaa suojelualuekokonaisuutta, jollaisia luontokadon pysäyttäminen vaatii ja jollaisia yksityismailla on hyvin hankala etenkään vapaaehtoisin keinoin muodostaa.

Pinta-ala 20 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita