Puolanka, Mekkokalliot

Mekkokallioiden topografisesti mielenkiintoinen vanhojen metsien alue sijaitsee lounaisella Puolangalla. Pienet kallionnokat, niiden väliset suonotkelmat ja parempikasvuiset kangasmaat vuorottelevat pienipiirteisenä kokonaisuutena. Räme- ja nevalaikkujen ja korpinotkelmien kirjomista kankaista osa on kallioisia männiköitä, osa taas tiheitä sekapuustoisia kuusimetsiä.

Lahopuustosta merkittävä osa on ikivanhaa mäntykeloa eri lahoasteissaan sekä maa- että pystypuuna. Myös aihkimännyt, vanhat haavat ja metsäpalojen jäljet kertovat metsän poikkeuksellisesta luonnontilasta ja monimuotoisuudesta.

Vanhojen harsintahakkuiden jo pitkälti peittyneiden merkkien lisäksi alueen keskellä olevan vanhan kaivoksen lounaispuolen kuusikossa ja Kalliolammien kaakkoispuolisessa vanhassa mäntymetsässä on jälkiä harvennushakkuista. Näissäkin laikuissa on kuitenkin yhä paljon luonnonmetsien piirteitä, kuten vanhoja haapoja, järeää lahopuuta ja uhanalaisia vanhojen metsien lajeja.

Pinta-ala 59 ha 

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita