Raasepori, Gästersö

Esimerkkikohde kattaa neljä puustoltaan mäntyvaltaista niemenkärkeä Karjaan eteläpuolella Suomenlahden rannalla. Niemet erottuvat ympäristöstään selvästi vanhempipuustoisina ja luonnontilaisempina. Ne ovat merkittäviä myös saaristoluonnon suojelemisen kannalta yhdistyessään erinomaisesti lähistön suojeltuihin saariin ja niemiin.

Kallioiden puusto kilpikaarnaisine käppyräoksaisine mäntyineen on erirakenteista ja kelojen kirjomaa. Kallioiden notkoissa on kuusivaltaisia osia, joissa kasvaa sekapuuna myös lehtipuita. Alavilla osilla metsän rakenteessa ovat nähtävissä aiemmat harvennushakkuut, joiden jälkeen luonnonmetsän rakennepiirteitä on ehtinyt kehittyä jo merkittävästi. Pienipiirteisen alueen kallioiden väleissä on useita pieniä ojittamattomia suolaikkuja.

Tämäkin Raaseporin valtionmetsä on Yrkeshögskolan Novian opetusmetsää. Niinpä Västeruddenin lahopuustoiset vanhat merenrantakuusikot kilpikaarnaisine mäntyineen, tervaleppineen (!) ja ruohoisine lehtipuulaikkuineen (!) on ilmoitettu avohakattavaksi syksyllä 2020. Hakkuu on nauhoitettu maastoon, mutta sitä ei ole vielä toteutettu. Novialle on toimitettu tieto metsän erittäin suurista luontoarvoista. Irvokasta on, että vastauksessaan koulu ei nähnyt hakkuissa ongelmaa, ja ilmoitti tunnistavansa METSO-kelpoiset kohteet.

Pinta-ala 27 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita