Ristijärvi, Ahmolahti

Iso-Pyhännän Ahmolahden kivisillä rannoilla kasvaa kuusivaltaisia, yli 100-vuotiaita tuoreen kankaan sekametsiä, jotka ovat varsin lahopuustoisia. Rautalahden pohjoisranta on rajauksen muita osia kallioisempaa ja mäntyvaltaista.

Kallioniemen pohjoispuolella esiintyy myös vesitaloudeltaan luonnontilaista korpea. Sekapuuna alueella esiintyy niin koivua, haapaa kuin raitaakin.

Tämäkin edustava ranta-alueen luonnonmetsä on jätetty suojelun ja alue-ekologisen verkoston ulkopuolelle huolimatta sen ilmiselvistä ekologisista ja maisemallisista arvoista.

Pinta-ala 6,2 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita