Ristijärvi, Pääjärvi

Pääjärven etelärannan vanhaan metsään Ristijärven kunnan itäosassa on perustettu Metsähallituksen kaksiosainen suojelumetsä, joka kuitenkin tavanomaiseen tapaan kattaa vain osan yhtenäisestä vanhasta metsästä. Suojelemattomat luonnonmetsät paitsi jatkuvat itään ja länteen suojelluista osista, myös yhdistävät erilliset suojelukohteet toisiinsa.

Suojelualueiden väliin sijoittuva osa on karua kallioista mäntymetsää, joka ei ole kovin järeää, mutta silti vanhaa. Mäntyjen joukossa on paljon kilpikaarnaisia aihkeja ja ikikeloja.

Rajauksen itä- ja länsiosat ovat pääosin tuoreen kankaan vanhapuustoisia ja erirakenteisia kuusimetsiä, joissa lahopuuta on runsaasti. Kuusikoissa on myös ylispuumäntyjä sekä järeitä mäntykeloja ja notkelmissa suuriakin haapoja. Pääjärven lounaisrannan kapealla rantavyöhykkeellä on myös varttunutta sekapuustoista metsää.

Jokilammen etelärannan rinteiden metsät ovat varjoisaa rinnekuusikkoa, jonka notkelmien korvet ovat harvasta ojituksestaan huolimatta vesitaloudeltaan luonnontilaisen kaltaisia.

Pinta-ala 27 ha 

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita