Rontonmaa, Ruovesi-Ylöjärvi

Rontonmaan metsät ovat esimerkki Metsähallituksen omalla päätöksellä suojelemasta kohteesta, joka ei kuitenkaan ole oikeasti suojeltu. Haukkamaan ympäristöarvometsän hoito- ja käyttösuunnitelmassa nämä metsät on pääosin merkitty toiminnan ulkopuolisiksi ekologisiksi yhteyksiksi, mutta muista julkisista lähteistä niitä ei löydy. Kohteella onkin hakkuuleimikko myös tätä kirjoitettaessa.

Vaihtelevien, mänty- ja kuusivaltaisten kangasmetsien ikä on niitä reunustavien avohakkuiden kantojen vuosirenkaista laskien 100–160-vuotta, ja ne täyttävät METSO-kriteerit luokissa I ja II. Metsien luontoarvot vertautuvat viereisen Helvetinjärven kansallispuiston vanhoihin metsiin. Kilpikaarnaisten mäntyjen, järeiden lahopuiden ja korpien kirjomat metsät ovat olleet pitkään hakkuiden ulkopuolella. Paikoin on myös järeitä haapoja.

Metsähallitus perustelee suojelemansa kuusikon hakkuuta luonnonhoidolla eli haavan lisäämisellä. Hakattavan kuvion rajalla ojitetussa korvessa on muutamia jättihaapoja, joilla kasvaa kosteaa pienilmastoa vaativaa jäkälälajistoa. Vanhan rinnekuusikon hakkuun sijaan alueen haapajatkumo pitäisi turvata ympäröivien kasvatusmetsien hoitotoimissa. Paradoksaaliseksi tilanteen tekee se, että samassa metsässä, vain parinsadan metrin päässä nyt suunnitellusta ”haavan lisäämisestä”, on käyty metsurityönä kaatamassa vanhat haavat kuusikon keskeltä. Samalla on tultu merkittävästi heikentäneeksi vanhoista haavoista riippuvaisen silmälläpidettävän raidankeuhkojäkälän esiintymää.

Rontonmaan lajisto tunnetaan heikosti. Kohteen eri osiin tutustuttiin aamupäivän ajan marraskuussa 2021. Maastokäynnin aikana kirjattiin havaintoja 4:ästä vaarantuneesta, 6:esta silmälläpidettävästä ja 10:estä muusta vanhojen metsien indikaattorilajista sekä vaarantuneesta pyystä.

Pinta-ala 185 hehtaaria.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita