Rovaniemi, Hyypiökivalo

Vanttauskosken eteläpuolinen Kivaloiden alue Rovaniemen etelälaidalla on laajasti tunnettu ja arvostettu retkeily- ja virkistysalue. Alueella on myös melko erämaisia metsäalueita, joista merkittävä osa on laadukkaita luonnonmetsiä.

Kuusivaltaisten metsien ikimännyt ja jättihaavat luovat metsämaisemasta virkistävän monipuolisen ja lisäävät samalla alueen metsälajiston määrää. Osa lakialueiden vanhoista kuusikoista on varsin kituliaita ja niukempilahopuustoisia. Kumpuilevan lakialueen laaksoissa on lukuisia pienehköjä luonnontilaisia soita, joiden ympärillä on tyypillisesti korpea, mukaan lukien reheviä heinä- ja puronvarsikorpia.

Pienvesien varsilla on paljon reheviä, paikoin runsaasti lehtipuuta sisältäviä ja runsaslahopuustoisia metsiä. Suo-metsämosaiikit ovatkin lakimetsien ohella alueen toinen ominaispiirre.

Kivaloiden nykyisen suojelualueen laajentaminen kattamaan kaikki alueen vanhat metsät muodostaisi alueesta kansallispuistotasoisen laajan ja varsin yhtenäisen kokonaisuuden lähelle Rovaniemen keskustaa.

Kohde on tässä esimerkkinä Luonnonvarakeskuksen tutkimusmetsistä, joissa on erittäin huomattavia luontoarvoja eri puolilla Suomea. Monimuotoisuuskriisin keskellä vähien luonnonmetsien hakkaaminen tutkimuksen varjolla on valtiolta vastuutonta ja myös kansainvälisten sitoumusten vastaista. Luonnonmetsien hakkuiden tutkiminen on myös turhaa, sillä tällaiset metsät on kaikki suojeltava, jos luontokato halutaan pysäyttää ja ideaa kestävästä metsätaloudesta ylläpitää.

Pinta-ala 969 ha

Karttapaikka: https://asiointi.maanmittausla...

Retkikartta: https://www.retkikartta.fi/?ma...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita