Rovaniemi, Lomperoselkä

Saittajärven eteläpuolella Lomperoselkä-Lomperovaarassa 2010-luvun päätehakkuilta on säästynyt kymmeniä hehtaareja laadukkaita luonnonmetsiä - jotka ovat käytännössä kaikki ilmoitettu hakattavaksi vuonna 2021.

Lomperovaaran pohjoisrinteillä vanhapuustoisten ja eri-ikäisrakenteisten mäntyvaltaisten kuivahkojen kankaiden vallitseman maiseman painanteissa esiintyy edustavia kuusivaltaisia korpia ja kausikosteikkoja. Metsäkortekorpien kosteassa pienilmastossa, vanhojen raitojen ja haapojen kuorella sekä lahopuilla, esiintyy erittäinkin harvinaisia ja uhanalaisia vanhan metsän lajeja.

Lomperoselän avarat männiköt ovat menneistä, intensiteetiltään vaihtelevista harsintahakkuista huolimatta säilyttäneet luonnonmetsän piirteet hyvin. Pystykelot, kilpikaarnaiset puuvanhukset ja maassa makaavat lahopuut tarjoavat vaateliaallekin lajistolle hyvät edellytykset säilyä. Suojelukokonaisuuden kannalta arvokasta männikköä on myös luonnonmetsärajauksen ulkopuolella.

Tällaisten luonnonmetsien hakkaaminen Kutuselän ja Kiristäjäselän suojelualueiden välistä tarkoittaisi seudun erämaaluonteen lopullista hävittämistä ja lukuisten uhanalaisesiintymien tuhoamista. Se olisi valtava menetys myös suojelualueiden ekologisen kytkeytyneisyyden kannalta. Lomperoselän kaltaisia viimeisiä turvapaikkoja ei 2020-luvulla enää pitäisi hakata missään, kaikkein vähiten valtion mailla.

Pinta-ala 174 ha

Karttapaikka: https://asiointi.maanmittausla...

Retkikartta: https://www.retkikartta.fi/?ma...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita