Rovaniemi, Vittaoja

Vittaojan luonnonmetsä koostuu valtaosin Vittaojaan viettävän notkelman rehevistä korvesta tai kosteasta tuoreesta kankaasta, ja lisäksi kuivahkon kankaan vanhapuustoisesta männiköstä alueen etelä- ja koillisnurkassa. Mäntyvaltaisilla kankailla menneiden hakkuiden jälkiä on nähtävillä, mutta vanhapuustoisina, lahopuustoisina ja eri-ikäisrakenteisina niiden suojeluarvo on selkeä.

Korvet ovat paikoin selkeämmin ruohokorpia, paikoin niissä on enemmän kausikosteikon piirteitä. Korvet ja kosteat kankaat ovat kuusivaltaisia ja vaikuttavat puustoltaan pitkälti luonnontilaisilta. Kuusen lisäksi esiintyy vanhoja lehtipuita, kuten koivua, raitaa sekä muutamia järeitä haapoja. Notkelman laadukas elävän puun ja lahopuun jatkumo elättää useita uhanalaisia epifyyttisiä ja lahopuun lajeja. Erittäin uhanalaisesta ja erityisesti suojeltavasta pikkulovisammalesta löytyi kaksi esiintymää.

Vittaojan esimerkkikohde on yksi monista arvokkaista Rovaniemen luonnonmetsistä, jotka Metsähallitus ilmoitti hakkuisiin vuonna 2021. Toimitettuamme raportin vapaaehtoisten kartoittajien maastokäynnistä leimikoilla, Metsähallitus teki kohteelle maastokäynnin, jonka tuloksena yhtiö ei edelleenkään nähnyt kohteella luontoarvoja, vaan piti sitä tavallisena talousmetsänä.

Tämän jälkeen teimme kohteelle vielä pikaisen hieman tarkemman lajikartoituksen, joka sekin toi suojeluarvot selkeästi ilmi. Kohde on malliesimerkki Metsähallitus Metsätalous Oy:n kyvyttömyydestä tunnistaa arvokkaita elinympäristöjä.

Pinta-ala 17 ha

Karttapaikka: https://asiointi.maanmittausla... 

Retkikartta: https://www.retkikartta.fi/?ma...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita