Ruokojärvi, Lieksa

Lieksassa lähellä rajavyöhykettä Ruokosuon pohjoisreunalla on yhteensä noin 8 hehtaaria osin suojelu-kohteisiin rajautuvia suonreunametsiä.

Pinta-ala 8,2 ha

Lieksassa lähellä rajavyöhykettä Ruokosuon pohjoisreunalla on yhteensä noin 8 hehtaaria osin suojelukohteisiin rajautuvia suonreunametsiä. Hakkuilta säästyneet metsät ovat mänty- ja kuusivaltaisia, pääosin hyvin lahopuustoisia ja luonnontilaisen kaltaisia tuoreen kankaan luonnonmetsiä, joissa esiintyy näkyvästi vanhoja ylispuumäntyjä. Pikaisella maastokäynnillä kohteella tehtiin havaintoja 8 vaarantuneen, 25 silmälläpidettävän ja 3 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymästä.

Osa kohteesta on merkitty Metsähallituksen alue-ekologisessa suunnitelmassa maisemakohteeksi. Merkintä ei käytännössä turvaa alueen luontoarvoja, vaan se on edelleen hakkuiden piirissä. 

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita