Savukoski, Ainijärvi

Värriön luonnonpuistoon rajautuvat, Soklin kupeessa sijaitsevat Ainijärven tuoreen kankaan kuusikot ja männiköt ovat monin paikoin silmiinpistävän reheväkasvuisia. Lehtipuuta, etenkin koivua on metsissä kauttaaltaan sekapuuna paljon. Lahopuuta on pääosin alueella runsaasti ja siellä täällä esiintyy hyvinkin järeää kuusi- ja mäntylahopuuta. Metsien ikä alueella vaihtelee arviolta 150 ja 300 vuoden välillä.

Lajistoa on alueella kartoitettu vain vähän, mutta pistokoeluontoisesti löydettiin nopeasti useita luonnonmetsille tyypillisiä jäkälä- ja sammallajeja.

Ainijärven metsät muodostavat ehyen kokonaisuuden Värriön luonnonpuiston ja Ylä-Nuortin varren suojeltujen metsien kanssa. Yhdessä muiden arvokkaiden, osin jopa ainutlaatuisten luontotyyppiensä kanssa koko Soklin alue muodostaa monimuotoisuuskeskittymän Värriön luonnonpuiston ja UKK-puiston välille. Koko alueen laajaa suojelua ovatkin ehdottaneet muun muassa alueen poronhoitajat ja paikallinen luonnonsuojeluyhdistys.

Pinta-ala 233 ha

Karttapaikka: https://asiointi.maanmittausla...

Retkikartta: https://www.retkikartta.fi/?ma...