Sotkamo, Portaatonsuo

Sotkamon ja Nurmeksen rajoilla sijaitseva Portaatonsuo on esimerkki suojelemattomasta valtionmaan korpimetsästä. Korvet ovat Metsähallituksen oman ympäristöoppaan mukaan hakkuiden ulkopuolella, mutta korpielinympäristöjä ei tunnisteta eikä kirjausta noudateta.

1980-luvulla hakkaamatta jääneestä alueesta itäosan Metsähallitus on oikein merkinnyt luontokohteekseen, mutta rajauksella kangasmetsäsaarekkeiden kanssa vuorottelevia luonnontilaisia tai vain vähän muuttuneita korpia ja rämeitä ei. Puustoisimmat metsät ovat rajauksen eteläpuolikkaassa. Vanhojen järeidenkin kuusten varjostamat korvet ovat sekapuustoisia ja laikuittain märkiä sekä heinäisiä. Myös mäntyjen vallitsemat soistumat ja rämeet ovat sekapuustoisia. Suon laajin kangasmaasaareke on kuusivaltaista runsaslahopuustoista metsää ylispuumäntyineen. Haapaakin metsissä esiintyy merkittävästi.

Ympäröivät alueet on hakkuiden yhteydessä myös ojitettu ja eteläosaa halkovan yksittäisen ojan varsilta turvetta onkin hajonnut enemmän. Sekin oja olisi helposti tukittavissa ja vesi ohjattavissa alkuperäiseen suuntaan.

Pinta-ala 13 ha  

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita