Suomussalmi, Honkanen

Vain 10 kilometrin päässä Suomussalmen keskustaajamasta sijaitsevan rakentamattomana säilyneen erämaajärven länsirannat Metsähallitus on hakannut lähes kokonaan paljaaksi, myös aiemmin ns. maisema-alueiksi merkittyjä rantoja, mutta itäpuolelle hakkuut eivät ole toistaiseksi ehtineet. Tästä noin 56 hehtaarin laajuisesta yhtenäisestä luonnonmetsäalueesta on säästökohteeksi merkitty merkitty vain 6 hehtaaria, ja loppuja uhkaavat yhä hakkuut.

Honkasen rantojen metsissä vanhoista harsintahakkuista kertovat vain vanhat männynkannot. Sekapuustoisissa ja eri-ikäisrakenteisia tuoreen kankaan metsissä mänty ja kuusi vuorottelevat pääpuulajina. Pienialaiset korvet ja suon ja kangasmetsän vaihettumisvyöhykkeet luovat monille suometsien lajeille otollisen pienilmaston.

Metsillä on takanaan pitkä luonnontilaistumisen kausi, ja lahopuun kertyminen on pääsemässä vauhtiin. Kokonaan lahopuujatkumo ei ole koskaan katkennut, mistä kertovat vanhaa metsää ilmentävät kääpälajit.

Pinta-ala 50 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita