Suomussalmi, Pyssymäki

Metsähallitus on ilmoittanut Suomussalmen Pyssymäen liito-oravametsän avohakattavaksi vuosina 2014 ja 2017. Hakkuut ovat kuitenkin onneksi edelleen toteuttamatta. Pieni osa Pyssymäen metsistä on aikanaan päätehakattua, nyt mäntyvaltaista sekapuustoista kangasta, loput kuusivaltaista luonnonmetsää, jossa on tehty vain harsintahakkuita.

Vanhoista harsinnoista huolimatta ylispuina esiintyy yksittäisiä järeitä vanhoja mäntyjä sekä joitakin paikoin erittäin kookkaita haapoja. Lahopuuta alueella on niukasti, mutta jatkumo ei ole täysin katkennut ja metsät alkavat olla lahopuun muodostumisen kannalta kriittisessä vaiheessa. Monille niukkalahopuustoisille luonnonmetsille tyypilliseen tapaan elävien lehtipuiden jatkumo on sitä vastoin hyvä, mistä kertoo useiden vaateliaiden ja uhanalaisten lehtipuuepifyyttien esiintyminen.

Pyssymäki on liito-oravalle sopivaa elinympäristöä. Liito-oravan esiintymisestä alueella on useita havaintoja vuosien varrelta sekä ympäristöhallinnon rekisterissä että alueella tehtyjen selvitysten yhteydessä.

Pinta-ala 23 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita