Suomussalmi, Ruottusenvaara

Juntusrannan kylässä sijaitseva esimerkkikohde yhdistää toisiinsa Nuolilehdon yksityismaan luonnonsuojelualueen sekä Saalissuon soidensuojelualueen ja siihen rajautuvat Metsähallituksen omat suojelukohteet. Omien luontoarvojensa lisäksi kohde onkin hyvä esimerkki sijainniltaan luonnonsuojelullisesti tärkeästä suojelemattomasta valtionmaasta, jollaisia on paljon.

Ruottusenvaaran vanha palojälkien kirjoma mäntymetsä erottuu hakkaamattomana jo vanhimmissa ilmakuvissa 1960-luvulla.  Metsän pohjois- ja itäosat ovat mäntyvaltaisia, karuja ja osin soistuneita, kun taas lounaassa on kuusivaltaisempaa runsaslahopuustoista vanhaa metsää. Metsän ominaispiirre ovat hyvin vanhat ja poikkeuksellisen järeätkin männyt, joita on paljon ja kauttaaltaan.

Myös rajauksen länsiosassa Nuolikankaalla on luontaisesti kehittynyttä, aihki-ylispuiden ja kelojen täplittämää varsin luonnontilaista vanhaa metsää. Pääosin Nuolikankaan metsät ovat hieman Ruottusenvaaraa nuorempia, mutta silti valtapuustoltaan selvästi yli 100-vuotiaita. Tien läheisyydessä on tehty jonkinlaisia poimintahakkuita, metsä on hieman harvempaa ja aihkeja niukalti. Monet luonnonmetsän rakennepiirteet ovat kuitenkin tallella ja ekologinen yhteys toimii yhä. Tien varrelta rajattiin silti ulos kappale hoidetumpaa vanhaa metsää, jonka suojelu osana kokonaisuutta olisi järkevää.

Pinta-ala 39 ha

https://asiointi.maanmittausla...

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita