Suppuniemi, Heinävesi

Kermajärven eteläisimmässä niemessä, Suppuniemessä, on Natura-alueeseen rajautuen useita arvok-kaita vanhan metsän kohteita, joista tässä esitellään vuosina 2019 ja 2020 maastossa kartoitetut osat.

Pinta-ala 53 ha

Kermajärven eteläisimmässä niemessä, Suppuniemessä, on Natura-alueeseen rajautuen useita arvokkaita vanhan metsän kohteita, joista tässä esitellään vuosina 2019 ja 2020 maastossa kartoitetut osat.

Kohde täydentää merkittävästi Kermajärven suojelualuetta. Siihen kuuluu muun muassa pitkästi upeiden metsien ja kallioiden reunustamaa Kermajärven Suppulahden rantaa ja kaikki suojelukriteerit täyttäviä vanhoja metsiä. Alue-ekologisen suunnitelman päivityksen yhteydessä luontokohteisiin lisättiin vain yksi 0,6 hehtaarin jyrkänteenalusmetsä. Jostain syystä esimerkiksi sitä ympäröivä runsaslahopuustoinen ja –lajinen METSO-I-kriteeriluokan metsä ei suojeluun kelvannut.

Kissavuoren ja Viuruniemenvuorten aluetta hallitsevat jyrkät Kermajärveen laskevat rinteet, joiden vanhapuustoiset metsät vaihtelevat kallioiden kilpikaarnamänniköistä paksusammalkuusikoihin ja lehtipuuvaltaisiin rantametsiin. Haavat, raidat ja lepät ovat metsänkuvassa yleisiä. Metsät ovat huomattavan luonnontilaisia ja jyrkkien maastonmuotojensa vuoksi vaikeakulkuisia. Kallioiden notkoissa virtaa puroja ja noroja, jotka ylläpitävät rehevää ja omaleimaista kasvillisuutta.

Lauttasalmella puolestaan on vanhaa liito-oravan asuttamaa rantametsää sekä luonnontilaisia ja ennallistamiskelpoisia korpia. Loppukesällä 2019 kohteella havaittiin hakkuunauhoitus, joka sisälsi laajasti myös luonnontilaista metsäkorte- ja saniaiskorpea. Myös osaan Jaakonniemen vanhasta metsästä tehtiin avohakkuuilmoitus tammikuussa 2020. Alue täyttää METSO-kriteerit valtaosin luokissa I ja II.

Heinäkuussa 2019 tehdyillä maastokäynneillä havaittiin 40 vaarantuneen, 15 alueellisesti uhanalaisen, 9 silmälläpidettävän ja 18 vanhojen metsien indikaattorilajin esiintymää. Lisäksi havaittiin erittäin uhanalaiset hömötiainen ja mehiläishaukka, vaarantuneet töyhtötiainen, pyy ja hiirihaukka sekä vaarantunut liito-orava. Punaisen kirjan lajeja tältä suojelualueeseen rajautuvalta kohteelta on dokumentoitu 19.

Karttalinkki

  • Luonnonmetsätyöryhmän esimerkkikohteita